Polityka Prywatności

RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 RODO − informujemy, że:

 

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

"Aparthotel TATRY DELUXE"

Wynajem Pokoi "Tatry" Andrzej Łukaszczyk

 

z siedzibą pod adresem:

ul. Wielhorskiego 6a

34-531 Murzasichle, Polska

 

NIP: 7361016434

 
Jako administrator danych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz przetwarzać je zgodnie z przepisami prawa.
 
 

II. Cele i podstawy przetwarzania

 
 
Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:
 
1. Na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
2. W celu zawarcia umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. W celu należytego wykonania i na podstawie umowy, gdy ją z Państwem zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
4. W celu umożliwienia Państwu dokonywania rezerwacji i zakupu świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
5. W celach podatkowych i w związku z innymi obowiązkami prawnymi administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
6. W celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
7. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
8. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
9. W zakresie niezbędnym do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia odpowiedzialności w związku z korzystaniem z Naszych usług niezgodnie z przepisami prawa lub regulaminem świadczenia usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
10. W celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 
 

III. Udostępnianie danych

 
 
1. Nie dokonujemy obrotu Państwa danymi osobowymi, ani ich nie udostępniamy innym podmiotom, ani ich nie przekazujemy do państw trzecich, z wyjątkiem gdy:
 
a) wyrażą Państwo zgodę na ich udostępnienie innym podmiotom lub przekazanie do państwa trzeciego,
b) jest to niezbędne do wykonania umów pomiędzy Nami a osobą, której dane dotyczą, lub gdy jest to niezbędne do wykonania umów zawartych w interesie osoby, której dane dotyczą, pomiędzy Nami a innym podmiotem,
c) zezwalają na to przepisy prawa.
 
2. Dostęp do Państwa danych mają w szczególności inne podmioty, jeżeli są stronami umów z Państwem, uczestniczą w wykonaniu usług przewidzianych w umowach z Państwem, realizują Państwa zamówienia (w szczególności inni organizatorzy turystyki, podmioty świadczące usługi hotelarskie, transportowe, obsługi ruchu turystycznego, usługi bankowe lub ubezpieczeniowe).
 
 

IV. Prawo do sprzeciwu

 
 
1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 
2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 
 

V. Okres przechowywania danych

 
 
Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.
 
 

VI. Odbiorcy danych

 
 
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, kadrowe, informatyczne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę czy nasi podwykonawcy lub dystrybutorzy.
Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione również naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, w tym naszym dystrybutorom.
 
 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

 
 
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
g) gdy znajduje to zastosowanie mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 

 

 

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 
 
 
Podanie nam Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
 
 
 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 
 
 
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 
 

 

REGULAMIN  APARTHOTELOWY§1.
PRZEDMIOT REGULAMINU


1.     Regulamin określa zasady świadczenia usług przez ApartHotel „Tatry de luxe” dalej: ApartHotel oraz odpowiedzialność Gości przebywających na terenie ApartHotelu.
2.     Poprzez dokonanie rezerwacji w ApartHotelu, Gość poświadcza, że zapoznał się z regulaminem ApartHotelu oraz wyraża na niego zgodę. 
3.     Regulamin obowiązuje na terenie ApartHotelu.
4.     Regulamin jest dostępny do wglądu w  recepcji ApartHotelowej, a także na stronie ApartHotelu - www.tatrydeluxe.pl.
 
§2.
DOBA APARTHOTELOWA

1.     Doba ApartHotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 (w dniu przyjazdu) i kończy o godziny 11:00 dnia następnego.
2.     Po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją ApartHotelu możliwe jest zameldowanie przed rozpoczęciem doby ApartHotelowej określonej powyżej za jednorazową dodatkową opłatą w wysokości 70 zł.   
3.     Rezerwacje w Tatry de Luxe  zachowują ważność do godz. 24:00 planowanego dnia przyjazdu.
4.     Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość ApartHotelowy powinien zgłosić w  recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
5.     ApartHotel uwzględni życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
6.     Nieopuszczenie pokoju do godziny 11:00 w dniu wymeldowania, bez zgłoszenia tego w recepcji traktowane jest jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę. Opłata za dodatkowy okres pobytu zostanie naliczona w oparciu o ceny obowiązujące w dniu przedłużenia. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w ApartHotelu w trakcie trwania doby, opłata za pobyt w danym dniu nie jest zwracana.
7.     W przypadku braku przybycia bez anulowania rezerwacji lub anulowania pobytu po upływie powyższego terminu rezerwujący ponosi 100% wartości rezerwowanego pobytu.

§ 3.
REZERWACJA I MELDUNEK

1.     Goście ApartHotelowi podlegają obowiązkowi meldunkowemu, na podstawie dowodu tożsamości lub paszportu, przy czym ApartHotel zastrzega możliwości weryfikacji treści wpisanych do karty meldunkowej z ID, dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
2.     Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju ApartHotelowym od godziny 12:00 do 22.00, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w recepcji. Pracownik recepcji może nie wyrazić zgody na obecność osoby niezameldowanej przebywającej na życzenie gości na terenie ApartHotelu. 
3.     Gość ponosi pełną odpowiedzialność za osoby przebywające w ApartHotelu na jego życzenie.  
4.     Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju po godz. 22:00 równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby niezameldowanej do pokoju Gościa, według pełnych cen, obowiązujących w dniu dokwaterowania.
5.     Pracownicy Recepcji mogą odmówić dokwaterowania dodatkowej osoby do pokoju, w którym zakwaterowana jest już maksymalna ilość osób.
6.     Gość nie może przekazać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
7.     ApartHotel nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór rodzaju i standardu pokoju, terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych dokonane przez Gościa.
8.      W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby ApartHotelowej, ApartHotel nie zwraca opłaty za pobyt.
9.     Dzieci do lat 3  mogą spać w łóżkach rodziców nieodpłatnie.

 

§ 4.
USŁUGI

1.     ApartHotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji ApartHotelu, co umożliwi niezwłoczną reakcję.
2.     ApartHotel obowiązany jest zapewnić:
·         warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gości;
·         profesjonalną, uprzejmą i sprawną obsługę w zakresie świadczonych usług, w tym sprzątanie pokoju na życzenie Gościa zgłoszone uprzednio w recepcji oraz wymianę ręczników;
·         Wi-Fi;
·         przedmioty oddane do dyspozycji Gościa sprawne pod względem technicznym;
·         ApartHotel zobowiązuje się bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń ApartHotelu oraz czystości i porządku w ApartHotelu przez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek;
·         dostęp do aneksu kuchennego;
·         dostęp do wewnętrznego placu zabaw dla dzieci.  

§ 5.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1.  Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie ApartHotelu pod stałym nadzorem opiekunów. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
2.  Gość ApartHotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenie wyposażenia i urządzeń technicznych ApartHotelu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

KARY ZA ZNISZCZENIA:

a)   zniszczenie ręcznika – 50 zł
b)   zniszczenie kompletu pościeli – 100 zł
Pozostałe obciążenia za zniszczenia powstałe z winy Gościa ustalane będą indywidualnie.
4. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia karty/klucza ApartHotelowego Gość ApartHotelowy winien natychmiast zgłosić ten fakt w recepcji.
5. Opłata za wydanie nowego klucza/karty ApartHotelowej wynosi 50 zł.
6. Zachowanie gości i osób korzystających z usług ApartHotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. ApartHotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
7.  ApartHotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin ApartHotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu ApartHotelowym lub Gości albo też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie ApartHotelu.
8. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach ApartHotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.  Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych.
9. W przypadku stwierdzenia palenia papierosów w pokoju bądź łazience będzie naliczona kara za dodatkowe pranie firan, tapicerki, pościeli, itp. (równowartość doby ApartHotelowej).
10. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju ApartHotelowym będą odesłane na koszt Gościa na adres przez niego wskazany. W przypadku braku takiej dyspozycji ApartHotel przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie zostaną one przekazane na cele społeczne, publiczne lub zutylizowane.

§ 6.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ APARTHOTELU

1. ApartHotel Tatry de Luxe nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy należących do Gościa.  
2. ApartHotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu ApartHotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

§ 7.
CISZA NOCNA

1. W ApartHotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 6.00 rano dnia następnego.

 

§ 8.
DODATKOWE INFORMACJE

1. Należność za pobyt w ApartHotelu oraz inne należności tj. usługi dodatkowe, opłaty za szkody pobiera wyłącznie kasa recepcji lub biuro ApartHotelu.
2. Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego podawane jest na jadalni w godz. 8:00 do godz. 10:00, obiadokolacje są od godziny 16:00- 18:00.
3. Śniadania i obiadokolacje spożywane są na terenie restauracji. Zabrania się wynoszenia jedzenia z restauracji.
4. Z restauracji nie wolno wynosić naczyń oraz innych rzeczy jak również spożywać własnego jedzenie i alkoholu.
5. Goście ApartHotelowi mogą skorzystać odpłatnie z:
·  usługi prania;
·  kompletu dodatkowej pościeli;


§9. 
POSTANOWIENIA  DODATKOWE

1. W ApartHotelu Tatry de luxe zwierzęta nie są akceptowane.
2. W ApartHotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
3. W pokojach ApartHotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez ApartApartHotel Tatry de Luxe dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w ApartHotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez ApartHotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
5. Zakazuje się prowadzenia na terenie ApartHotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie ApartHotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów oraz stwarzania sytuacji, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości ApartHotelowych.
7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach ApartHotelowych i ich wyposażeniu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ApartApartHotel Tatry de luxe dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).